تعبیر خواب زغن - تعبیر خواب
تعبیر خواب زغن تعبیر خواب حرف ز تعبیر خواب

تعبیر خواب زغن

بدانکه زغن درخواب ، دلیل بر پادشاه متواضع کند. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زغن مطیع و فرمانبردار او است. دلیل که از پادشاه مال و نعمت و بزرگی یابد. اگر بیند زغن او مطیع نیست و شکار نمیکرد، دلیل که او را غلامی بود که به درجه مهتری رسد. اگر این خواب را زنی بیند و آبستن بود، دلیل است او پسری اید و پادشاه شود. اگر بیند که زغن از دست او بپرید، دلیل که اگر زن آبستن بود، فرزند مرده آورد یا طفلی از وی از دنیا برود.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زغن درخواب بر چهار وجه است. اول: پادشاه متواضع. دوم: بزرگواری سوم: فرزند. چهارم: مال و نعمت.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :