تعبیر خواب زبرجد - تعبیر خواب
تعبیر خواب زبرجد تعبیر خواب حرف ز تعبیر خواب

تعبیر خواب زبرجد

محمدبن سیرین گوید: زبرجد در خواب ، دلیل برخیر و منفعت کند، اگر بیند زبرجد از وی ضایع گشت، دلیل که مالش نقصان یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زبرجد بر سه و جه است، اول: خرمی. دوم: منفعت. سوم: مال.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :