تعبیر خواب عودسوز - تعبیر خواب
تعبیر خواب عودسوز تعبیر خواب حرف ع تعبیر خواب

تعبیر خواب عودسوز


محمدبن سیرین گوید: دیدن عود سوز به خواب ، دلیل غلام یا کنیزک بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل که غلام یا کنیزک به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بکشت، دلیل که غلام یا کنیزک بمیرد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :