تعبیر خواب بامیه سبز - تعبیر خواب بامیه خورشتی
تعبیر بامیه سبز در خواب,تعبیر خواب بامیه سبز,تعبير خواب باميه سبز

تعبیر خواب بامیه خورشتی

Image result for ‫تعبیر خواب بامیه سبز‬‎

ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانه آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به  تعبیر خواب بامیه سبز حکمت

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام ترقی می کنید و محترم و معزز می  تعبیر خواب:گیاه قالب وبلاگ

محمدبن سیرین گوید: دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه  بامیه تعبیر خواب جدید جس جو

تعبیر خواب بامیه سبز در خواب

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :