تعبیر خواب عصیده - تعبیر خواب
تعبیر خواب عصیده تعبیر خواب حرف ع تعبیر خواب

تعبیر خواب عصیده


نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب ،دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت، دلیل است که سخنی خوش شنود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :