تعبیر خواب عسس - تعبیر خواب
تعبیر خواب عسس تعبیر خواب حرف ع تعبیر خواب

تعبیر خواب عسس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دلیل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :