تعبیر خواب شنالک - تعبیر خواب
تعبیرخواب شنالک تعبیر خواب حرف ش تعبیر خواب

تعبیر خواب شنالک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند با کسی شنالک می باخت، دلیل که مال حرام یابد، اگر فریاد داشت. اگر فریاد نداشت، دلیل که با کسی خصومت کند.

 اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود. اگر مردی ببیند که شیرخشت می خورد مالی حلال به دست می آورد یا دوستی موافق و همراه و دل سوز می یابد که در سختی ها و مشکلات به یاری او می شتابد و این دوست هیچ رنج و زحمتی ایجاد نمی کند. شیرخشت دوستی است آرام ملایم و مفید که هرگاه به او نیاز داشته باشید خدمت می کند و در غیر مواقع ضروری زحمتی ندارد. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل است که شیرخشت یا فراخی روزی و مال حلال است یا کامیابی. نوشته اند که اگر ببینید شیرخشت از صحرا جمع می کنید از سفر سودی می برید که گسترده و وسیع است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :