تعبیر خواب قدح - تعبیر خواب
تعبیر خواب قدح تعبیر خواب حرف ق تعبیر خواب

تعبیر خواب قدح

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قدح در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم حوائج دار.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :