تعبیر خواب پابند - تعبیر خواب
تعبیر خواب پابند تعبیر خواب ب تعبیر خواب

تعبیر خواب پابند

محمدبن سیرین گوید: پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد... 
اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد. 

http://www.akairan.com/
منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :