عماری - تعبیر خواب
عماری تعبیر خواب حرف ع تعبیر خواب

تعبیر خواب عماری کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در عماری نشسته بود و آن عماری را بر اسب یا اشتر بسته بودند و میرفت، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند آن عماری بیفتاد، تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عماری به خواب برشش و جه است. اول: بزرگی. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبت. چهارم: ریاست. پنجم: ولایت. ششم: پیوستن با مهتری.

محمدبن سیرین گوید: دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بیند که عاج داشت، دلیل است از پادشاه منفعت بیند. اگر که عاج از وی ضایع شد، دلیل است که مالش تلف گردد. جابرمغربی گوید: اگر کسی درخواب بیند که عاج در صندوق داشت. دلیل که خویشان و نزدیکان او از یکی از کسان پادشاه زن خواهد اگر بیند که دوات عاج داشت، دلیل که پادشاه کنیزکی به وی بخشد که از وی عز و جاه یابد و هر چند که عاج را در خواب سفیدتر بیند، دلیل است که مال او بیشتر باشد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :