تعبیر خواب لقوه - تعبیر خواب
تعبیر خواب لقوه تعبیر خواب حرف ل تعبیر خواب

تعبیر خواب لقوه

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که رویش از علتِ لقوه کج شد، دلیل که پیش مردم خوار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لقوه در خواب ، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشکار شدن دین او است.

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :