تعبیر خواب علک - تعبیر خواب
تعبیر خواب علک تعبیر خواب حرف ع تعبیر خواب

تعبیر خواب علک

اگر بیند علک می خائید، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. اگر که علک به آتش نهاد، دلیل که به قدر آن نقصان مال بد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :