تعبیر خواب حرف الف بر اساس حروف الفبا - تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف الف,تعبیر خواب حرف الف,تعبیر خواب حرف الفبا,تعبیر خواب حروف الفبا,تعبیر خواب حروف الفبا,تعبیر خواب حرف ا,تعبیر خواب حرف ا


ابرو ابراهیم ابر
ابزار ابریشم ابروها
اتو کردن اتاق ابزار جراحی
اجاق گاز اتومبیل اتوبوس
احضار ارواح احتضار اجداد
اذیت و آزار اذان ادرار کردن
اردکون ارث - میراث ارتقاء
ارزن - دانه ارزانی اردو
ارکستر ارقام ارزیر
از دست دادن تعادل اره ارگ
اسارت اژدها ازدواج - تاهل
اسباب بازی اسب اسارتگاه
اسپندان اسپند اسباب سفر
استخر استخدام استحمام
استر یا قاطر استخوان - بدن استخوان
اسرافیل استوانه استغفار
اسفنج اسفناج - سبزی اسطرلاب
اسکلت اسکلت مرده اسفند
اسلحه - سلاح اسکیت اسکله - کشتی
اشتر غاز اشتر شتر اسید
اشنان اشک اشتر مرغ
اظهار عشق اصلع اصلاح صورت
اعدام اعداد اعتبار
افتادن درآب افتادن اعلامیه
افسون افسرده افروشه
افیون افلیج فلج افعی
الاحزاب الاانبیاء اقامتگاه
الاغ حیوان الاعراف الاحقاف
الج الانشراح الانسان
الکوثر الکل الکتریسیته
الوار النگو الماس
امداد امتحان -درس امامت کردن
انار املت امرود - گلابی
انجیر انتقام انتخابات
اندام های انسان انداختن مردم انجیل
انگبین - عسل انفجار اندامها
انگشتر انگشتان انگشت
انگور انگشتوانه انگشتری
ایستگاه قطار ایزار ایراز - شلوار
ایوان

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :