تعبیر خواب حنوط - تعبیر خواب
تعبیر خواب حنوط تعبیر خواب حرف ح تعبیر خواب

تعبیر خواب حنوط

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند. محمدبن سیرین گوید: اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر، زیرا بعضی زا معبران گفته اند: نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :