تعبیر خواب حمالی - تعبیر خواب
تعبیر خواب حمالی تعبیر خواب حرف ح تعبیر خواب

تعبیر خواب حمالی

محمدبن سیرین گوید: حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار. جابر مغربی گوید: اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و غم رسد.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :