حجرالاسود - تعبیر خواب
حجرالاسود تعبیر خواب حرف ح تعبیر خواب

تعبیر خواب حجرالاسود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد. اگر بیند حجر الاسود پراکنده است، دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است. اگر بیند حجر الاسود را باز جای خود نهاد، دلیل که باز به راه صلاح آید. اگر بیند از آب زمزم می خورد، دلیل که چیز گم شده را بازیابد به زودی... 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند حجر الاسود را بوسه می داد و روی در آن می مالید، دلیل که او را خیر و منفعت زیاده شود و میل به خیرات و اهل صلاح کند و با علما پیوندد.

محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب ، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :