تعبیر خواب هدیه - تعبیر خواب
تعبیر خواب هدیه تعبیر خواب حرف ه تعبیر خواب

تعبیر خواب هدیه

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :