تعبیر خواب غزا کردن

اگر کسی درخواب بیند که در راه خدا غزا می کرد، دلیل است که بی نیاز شود. اگر بیند که روی از غزا بگردانید، دلیل است که منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد. اگر بیند که مردم آن دیار به غزا رفت، و با کافران جنگ کرد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و روزی حلال خورد. اگر بیند که کافر بر وی حمله کرد، دلیل است که در طلب روزی مشقت کَشَد. اگر در خواب بیند که او را کافران در غزا بکشتند، دلیل است که عمرش دراز شود و روزیِ حلال یابد حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن غزا کردن در خواب بر شش و جه است. اول: خیر و برکت. دوم: سنت رسول. سوم: ظفریافتن. چهارم: شفا. پنجم: اطلاعت پادشاه عادل. ششم: غنیمت یافتن.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :