تعبیر خواب غایب - تعبیر خواب
تعبیر خواب غایب تعبیر خواب حرف غ تعبیر خواب

تعبیر خواب غایب

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد، دلیل که کار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد. جابرمغربی گوید: اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل که آن غایب با مال و نعمت بازآید.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :