تعبیر خواب غلمان - تعبیر خواب
تعبیر خواب غلمان تعبیر خواب حرف غ تعبیر خواب

تعبیر خواب غلمان

غلمان تعبیر فرشتگان را دارد. لطفا به حرف ـ ف ـ کلمه فرشتگان مراجعه کنید.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :