تعبیر خواب فینچ - تعبیر خواب
تعبیر خواب فینچ تعبیر خواب حرف ف تعبیر خواب

تعبیر خواب فینچ

فینچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره اش می نویسند باید متفاوت باشد. معبران سنتی و کهن درباره فینچ چیزی ننوشته اند چون آن را نمی شناخته اند. اگر در خواب ببینیم که یک یا چند فینچ در قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا و غیر مفید برخورد خواهیم داشت. فینچ ضمنا همسایه ای است پرگو و وراج. اگر در خواب ببیند که یک فینچ وارد خانه شما شده از یک نفر غریب و بیگانه سود می برید ولی اگر دیدید  فینچی داشته اید که رفته یا مرده دوستی را از دست می دهید. اگر دیدید تعدادی فینچ روی سیم برق یا تلفن به طرف خانه شما نشسته اند مردم درباره شما حرف خواهند زد ولی اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد نزد شما از دیگران بد می گویند. 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :