تعبیر خواب فراشی - تعبیر خواب
تعبیر خواب فراشی تعبیر خواب حرف ف تعبیر خواب

تعبیر خواب فراشی

محمدبن سیرین گوید: فراشی نمودن، دلیل است بر زن دلاله که از بهر مردم خواهد. اگر دید که فراشی می کرد، دلیل است از بهر خود یا از بهر دیگران زن خواهد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظاهر شود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :