تعبیر خواب بلغم - تعبیر خواب
تعبیر خواب بلغم تعبیر خواب ب تعبیر خواب

تعبیر خواب بلغم

 محمدبن سیرین گوید: بلغم در خواب ،مالی بود که به وجه صلاح، آن مال را نفقه کند. اگر کسی به خواب دید که بلغم به جایگاهی جرگه انداخت، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند بلغم سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیماری بیند بلغم را برافکند، دلیل که از بیماری شفا یابد. اگر بیند بلغم سیاه برافکند، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند بلغم خون آلود است، دلیل که از مال وی چیزی نقصان شود. اگر بیند بلغم به درون خانه انداخت، دلیل که مال بر بیگانگان نفقه کند. ... 
اگر بیند بلغم در مسجد افکند، دلیل که مال نه به وجه صلاح بر بیگانگان نفقه نماید. http://www.akairan.com/
منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :