تعبیر خواب یتیم - تعبیر خواب
همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است

تعبیر خواب یتیم 
1ـ همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید .

 2ـ اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است که با پذیرش وظایفی جدید از نزدیکان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی که به علاقه ای ویژه دارید .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :