تعبیر خواب یهودی - تعبیر خواب
اگر خواب ببینید در کنار فردی یهودی ایستاده اید را در آکاایران ببینید

تعبیر خواب,تعبیر خواب یهودی,دیدن یهودی در خواب

اگر در خواب دیدید که در کنار یک یهودی ایستاده یا با یک یهودی مشغول به صحبت هستید پس ادامه متن را بخوانید

تعبیر خواب یهودی

 

1.  اگر خواب ببینید در کنار فردی یهودی ایستاده اید ، علامت آن است که با تمام وجود می کوشید به ثروت دست یاید ، اما کوششهای شما در سطح نازلی برآورده خواهد شد .

2. اگر خواب ببینید با یهودی معامله می کنید ، نشانة آن است که در اموری مهم به موفقیت دست خواهید یافت .

3.  اگر دختری در خواب خود را کنار مردی یهودی ببیند ، علامت آن است که سخنان دروغی دیگران را حقیقی می پندارد ، و بعد متوجه می شود دیگران تنها برای سوء استفاده از او چاپلوسی و چرب زبانی می کردند 

4. اگر مردی در خواب خود کنار زنی یهودی ببیند ، نشانة آن است که به سمت آسایش و کسب شهوترانی پیش می رود .

5. اگر شهر یهودیان را در خواب ببینید ، علامت آن است که در اثر معامله و رفت و آمد با آنها به ثروت و راحتی دست می یابید .

6. ـ اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می کنید ، علامت آن است که آبروی شما در محیط کار در خطراست 

گرداوری : بخش تعبیر خواب آکاایران

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :