تعبیر خواب یرقان - تعبیر خواب
1ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید

تعبیر خواب یرقان
 

1ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به بیماری یرقان شده است ، علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :