تعبیر خواب هفت تیر - تعبیر خواب
دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

تعبیر خواب هفت تیر  
1ـ دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

 2ـ اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید . 3ـ شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید . 4ـ اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانة آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :