تعبیر خواب همسایه - تعبیر خواب
دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است

تعبیر خواب همسایه
1ـ دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود .

 2ـ اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :