تعبیر خواب هما - تعبیر خواب
همادر خواب عزودولت است. ابراهیم کرمانی گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ.

تعبیر خواب هما

همادر خواب عزودولت است. ابراهیم کرمانی گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ.

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :