تعبیر خواب واگن - تعبیر خواب
دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت

تعبیر خواب واگن 
1ـ دیدن واگن در خواب ، نشانة آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت . و مشکلات شما را از پا در خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانة آن است که پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوید . 3ـ اگر خواب ببینید واگنی را به بالای تپه می رانید ، نشانة آن است که در کسب ثروت و مادیات پیروز خواهید شد . 4ـ اگر خواب ببینید واگنی را با بار سنگین به جلو می رانید ، نشانة آن است که وظایف اخلاقی خود را به درستی انجام خواهید داد . 5ـ اگر خواب ببینید واگنی را به داخل آبی گل آلود می رانید ، نشانة آن است که در گرداب دلهره و هراس خواهید افتاد . 6ـ دیدن واگنی سرپوشیده در خواب ، نشانة آن است که خیانتی اسرارآمیز در حق شما می شود . خیانتی که باعث باز ماندن شما در زندگی خواهد شد . 7ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از کنار دره ای خطرناک به جلو می راند ، نشانة آن است که درگیر کارهای غیرقانونی خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگی خواهد کرد ، زیرا احتمال می دهد که روزی کسی از کارهای او سر در آورد . 8ـ اگر دختری خواب ببیند واگنی را از روی آبی زلال و کم عمق عبور می دهد ، نشانة‌ آن است که بی آنکه با مشکلی روبرو شود ، از حادثه جویی لذت خواهد برد .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :