تعبیر خواب وادی - تعبیر خواب
علت جذام بود. اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود، دلیل مال است.

تعبیر خواب وادی

علت جذام بود. اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود، دلیل مال است.

اگر وادی اندک است، دلیل که او را کاری زشت پدید آید.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :