تعبیر خواب والی - تعبیر خواب
اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند

تعبیر خواب والی

حضرت دانیال گوید: اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپایِ او به سر درآمد و او بینداخت این جمله، دلیل بر عدالت او است. بزرگی بر وی پایدار بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسی والی پیوست، دلیل که

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :