تعبیر خواب ورم - تعبیر خواب
دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب، مال بود

تعبیر خواب ورم
ورم

محمد بن سیرین گوید: دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود.

اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زیاد گردد. دوم: زنی با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ایمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :