تعبیر خواب وحوش - تعبیر خواب
اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد،

تعبیر خواب وحوش

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین، دلیل بود.

 اگر بیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی دراسلام ایشان خلل افتد و مطیع او شوند.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :