تعبیر خواب وزغ - تعبیر خواب
اگر کسی درخواب بیند که وزغ داشت، دلیل است با مردی زاهد صحبت دارد.

تعبیر خواب وزغ

اگر کسی درخواب بیند که وزغ داشت، دلیل است با مردی زاهد صحبت دارد.

 اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدی را قهر کند. اگر بیند که وزغان بسیار در جائی جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را به گزید، دلیل است از زاهدی مضرت بیند. اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدی ظلم کند.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :