تعبیر خواب وسیله نقلیه
وسیله نقلیه

لوک اویتنهاو می گوید :

وسیله نقلیه : خبرهای خوب
 

 اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :