تعبیر خواب ولگرد

لوک اویتنهاو می گوید :

ولگرد : سفری در انتظار شماست
 

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :