تعبیر خواب نیمروز - عصر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید.

http://www.akairan.com/
منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :