تعبیر خواب لوستر
1ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است که از امکانات غیر منتظره ایاستفاده میکنید و به دلخواه خود خوش میگذرانید .

2ـ دیدن لوستریشکسته در خواب ، نشانة آن است که در معامله ایزیان خواهید دید و اوضاع مالیشما دچار آشفتگیمیگردد . 3ـ اگر خواب ببینید لوستریخاموش است ، دلالت بر آن دارد که آیندة روشنیرا بیماریو رنج تیره میسازد .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :