تعبیر خواب لابراتوار 2 - تعبیر خواب
اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است

تعبیر خواب لابراتوار  2

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگیاش مرحله دشواریپیش میآید که لازم میشود یک آزمایش را از سر بگذراند

. لابراتوار جائیاست که کار تحقیقیدر آن انجام میگیرد ولیبرایما لابراتوار همیشه آزمایش و امتحان را تداعیمیکند و این مبتنیبر شناخت منحصر و محدودیاست که نسبت به لابراتوار داریم لذا وقتیخویشتن را در چنین جائیببینیم بیتردید آزمایشیدر پیش داریم.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :