تعبیر خواب لاتاری - تعبیر خواب
اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگیاش مرحله دشواریپیش میآید

تعبیر خواب لاتاری 
منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگیاش مرحله دشواریپیش میآید که لازم میشود یک آزمایش را از سر بگذراند.

 لابراتوار جائیاست که کار تحقیقیدر آن انجام میگیرد ولیبرایما لابراتوار همیشه آزمایش و امتحان را تداعیمیکند و این مبتنیبر شناخت منحصر و محدودیاست که نسبت به لابراتوار داریم لذا وقتیخویشتن را در چنین جائیببینیم بیتردید آزمایشیدر پیش داریم.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :