تعبیر خواب لاله - تعبیر خواب
اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود

تعبیر خواب لاله

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.

 اگر زنیدید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :