تعبیر خواب لگام - افسار - تعبیر خواب
اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگیاو است

تعبیر خواب لگام - افسار

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگیاو است.

 اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید. حضرت علی(ع) فرماید: هر کس در بیداریبدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. جابرمغربیگوید: اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردیاست که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :