تعبیر خواب گاو میش - تعبیر خواب
گاومیش به خواب مردیتوانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است. را در آکاایران ببینیدمحمدبن سیرین گوید: گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهایتجاریدارد .
 
تعبیر خواب گم شدن  
محمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند گم شد، دلیل که در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزیاز او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیک بود، غم است. اگر بد بود، کارش به نظام شود.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :