.
.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب گاز گرفتن

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب گاز گرفتن

تعبیر خواب گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانیبه ویرسد.

اگربیند خریاو را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاویاو را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب ، دلیل دشمنیاست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است. اول: مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال وجاه.

لوک اویتنهاو میگوید :

گاز گرفتن : کار احمقانه

گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان

گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاشهایبیهوده
 


برچسب ها:
خواب
.
گاز
.
گرفتن
.
خواب دیدن خوابیدن تفسیر
.
عبیر خواب
.
خواب بد
.
خواب آکا کاملترین
.
تعبیر شدن خواب
.
فال تعبیر خواب
.
خواب امام جعفر صادق
.
نعبیر خواب
.
تعبیرخواب
.
خود تعبیر خواب انلاین
.
تعبیر خواب گاز گرفتن
.
.
.
.
.
.
.
.
.