تعبیر خواب گور - قبر - تعبیر خواب قبر
تعبیر خواب قبرستان,تعبیر خواب قبرستون,تعبیر خواب قبر پدر,تعبیر خواب قبر خریدن,تعبیر خواب قبر در حیاط خانه,تعبير خواب قبر,تعبیر خواب قبر شهید,تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب گور - قبر 

حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد.

 اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر ویرا در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور میکندند، دلیل که عمر او دراز بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با ویمطالبتیکند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

1ـ اگر خواب ببینید گوریتازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب میشوید .

2ـ اگر خواب ببینید از رویقبرها راه میروید ، علامت مرگ غیرطبیعیو یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبریخالینگاه کنید ، نشانة نومیدیو از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردیآشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامیاندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوریدچار میشود و بینندة خواب ثروت خود را از دست میدهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکیشما را دچار مصیبتیخواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوریحفر میکنید ، علامت آن است که به دردسر میافتید و دشمنان مانعیبر سر راه زندگیشما ایجاد میکنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه میکنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریینتیجة مطلوبیبه دست میآورید .

7ـ اگر خواب ببینید برایدفن جسد و گرفتن گور به قبرستان میروید ، و بعد از برگشتن میبینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتارییغیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنیخواب ببیند ناگاه تاریکیبر قبرستان فرو میافتد . جاییبرایخواب نمییابد مگر قبریکه از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفیشکست میخورد و به خاطر مرگ یکیاز دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ایروییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتیبه اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتیاندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانیدست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .
 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :