.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب کشتن

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب کشتن

تعبیر خواب کشتن - قتل

محمدبن سیین گوید: اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسیرا بکشت بیآن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتیبدان کس رساند.

 

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید او را گروهیبکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصیاو را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالیکسیرا به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

جابرمغربیگوید: اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزیحلال یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید ستورییا جانورییا چیزیدیگر را بکشت، دلیلکه برخصم غالب شود.

لوک اویتنهاو میگوید :

کشتن

کشتن کسی: خود را عصبانینکنید

کشته شدن: شما یک قربانییا یک فداکاریخواهید کرد

1ـ اگر خواب ببینید فردی، دیگریرا میکشد ، علامت آن است که به اشتباهاتیکه دیگران در زندگیانجام میدهند تأسف خواهید خورد و کشتارهایخشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایینادرست خواهید شد و کارتان به رسواییخواهد کشید .

3ـ اگر در خواب کسیشما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنانِ پنهانیبرایپیروزیو غلبه بر شما تلاش میکنند .

4ـ اگر خواب ببینید برایدفاع از خود جانوریدرنده را میکشید ، علامت آن است که به مقامیبالاتر دست خواهید یافت .


برچسب ها:
خواب
.
کشتن
.
-
.
قتل
.
تعبیر خواب خورشید
.
تعبیر‏ ‏خواب
.
تعبیر می
.
خواب تعبیر ابن
.
خواب تعبیر
.
تعبیر خواب روزهای ماه
.
تعبیر می شود
.
تعبیر خواب دندان
.
تعبیر خواب اکا ایران
.
جدول ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮﺍﺏ
.
تعبیر خواب کشتن - قتل
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.