تعبیر خواب فروشگاه - تعبیر خواب
دیدن فروشگاهی پر از کالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است

تعبیر خواب فروشگاه
1ـ دیدن فروشگاهی پر از کالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است .

 2ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تلاشها است . 3ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است که در زمینة کار خود مجدداً به فعالیت خواهید پرداخت . 4ـ اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این سو و آن سو می روید ، علامت آن است که از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد . 5ـ اگر خواب ببینید فروشنده فروشگاهی هستید ، نشانة آن است که با کمک دوستان و تلاش خودتان در زندگی پیشرفت خواهید کرد . 6ـ اگر خواب ببینید یک جفت دستکش کثیف و خاکستری رنگ به خانمی می فروشید ، نشانة آن است که دربارة زنان عقایدی ابراز خواهید که شما را در موقعیت خطرناکی قرار خواهد داد .

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :