تعبیر خواب فقبر - تعبیر خواب
دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است

تعبیر خواب فقبر
1ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت . .

 2ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد . 3ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ، تعبیر خوبی ندارد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :