تعبیر خواب فراوانی آب - تعبیر خواب
آب ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود

تعبیر خواب فراوانی آب 
جابر مغربی گوید:

آب ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود

 و اگر آبهای بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال راسلامت و عافیت بود. و اگر بیند که آبها از سر مردمان فرود می آید ، دلیل کند که در آن سال نعمت و فراخی بود در آن دیار و اگر بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، تاویلش به خلاف این است

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :